Bitcoinus (BITCOINUS) La Baht thailandez Rata de schimb astăzi la 26 Iunie 2021

Cryptocurrency schimb de thailanda, Bitcoinus (BITCOINUS) La Baht thailandez (THB) Rata de schimb

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul alineatul 4 și pe articolul alineatul 5 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece regulamentul propus cuprinde dispoziții care intră în competența BCE. Printre acestea se numără, în special, desfășurarea politicii monetare, promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți, supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și bitcoin index fond la buna desfășurare a politicilor urmărite de autoritățile competente în ceea ce privește stabilitatea sistemului piețelor financiare în temeiul articolul alineatul 2 prima și a patra liniuță, precum și al articolului alineatul 5al articolului alineatul 6 și al articolului alineatul 1 din tratat.

În conformitate cu articolul Observații generale 1. BCE consideră binevenită inițiativa Comisiei Europene de a institui un cadru armonizat la nivelul Uniunii Europene pentru criptoactive și activitățile și serviciile conexe, care face parte din pachetul privind finanțele digitale 2 adoptat de Comisie la 24 septembrie De asemenea, BCE consideră binevenit obiectivul regulamentului propus de a aborda diferitele niveluri de risc pe care le prezintă fiecare tip de criptoactive, compensate cu necesitatea de a sprijini inovarea.

În plus, BCE consideră că un cadru armonizat la nivelul Uniunii este esențial pentru a preveni fragmentarea pieței unice. Acestea fiind spuse, există unele aspecte ale regulamentului propus, referitoare la responsabilitățile BCE, ale Eurosistemului și ale Sistemului European al Băncilor Centrale SEBC în ceea ce privește desfășurarea politicii monetare, buna funcționare a sistemelor de plăți, cryptocurrency schimb de thailanda prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea financiară, cu privire la care sunt necesare ajustări suplimentare.

BX Thailand exchange

În temeiul regulamentului propus, criptoactivele, în special cele două subcategorii de tokenuri raportate la active și tokenuri asimilate monedelor electronice, au o dimensiune clară de substituire monetară, având în cryptocurrency schimb de thailanda cele trei funcții ale banilor de mijloc de schimb, mijloc de stocare a valorii și unitate de cont.

BCE apreciază excluderea generală din domeniul de aplicare al regulamentului propus a BCE și a băncilor centrale naționale ale statelor membre atunci când acționează în capacitatea lor de autoritate monetară 7precum și excluderea din domeniul de aplicare al regulamentului propus a criptoactivelor care ar putea fi emise în cele din urmă de băncile centrale care acționează în capacitatea lor de autorități monetare și a oricăror servicii legate de criptoactive pe care băncile centrale le-ar putea furniza 8.

Cu toate acestea, pentru a evita interpretările divergente la nivel național cu privire la ceea ce poate constitui sau nu un criptoactiv în temeiul regulamentului propus, pentru a contribui la sprijinirea furnizării de servicii de criptoactive la nivel transfrontalier și pentru a stabili un set de norme pentru criptoactive cu adevărat armonizat, domeniul de aplicare al regulamentului propus ar trebui clarificat mai în detaliu.

În special, este nevoie de mai multă claritate în ceea ce privește distincția dintre criptoactivele care pot fi caracterizate drept instrumente financiare care intră sub incidența MiFID II și cele care ar intra sub incidența regulamentului propus.

Bitcoin Cash (BCH) şi Thai baht (THB) Calculator al Ratei de Schimb Valutar a Conversiei

Aspecte legate de politica monetară și sistemul de plăți 2. Politica monetară și aspectele monetare conexe 2. Spre deosebire de cazul criptoactivelor utilizate exclusiv fie ca mijloc de plată, fie ca mijloc cryptocurrency schimb de thailanda stocare a valorii, implicațiile privind transmisia politicii monetare ale criptoactivelor care îndeplinesc ambele funcții ar putea fi semnificative.

În acest sens, BCE ia notă de interdicția de a se plăti dobândă pentru criptoactive cryptocurrency schimb de thailanda în regulamentul propus 13în conformitate cu reglementarea altor instrumente utilizate în principal ca mijloc de plată, cum ar fi moneda electronică.

În cryptocurrency schimb de thailanda context, această interdicție cryptocurrency trading a explicat putea face ca atractivitatea relativă a tokenurilor asimilate monedelor electronice și a tokenurilor raportate la active din perspectiva deținătorului să depindă de contextul ratei dobânzii. Nu se poate exclude pe deplin posibilitatea ca acest lucru să genereze intrări și ieșiri atunci când contextul ratei dobânzii se modifică semnificativ, ceea ce ar putea avea implicații asupra stabilității financiare și a transmisiei politicii monetare.

Criptoactivele cu o valoare nominală stabilă, care servesc drept mijloc de plată și de stocare a valorii, ar putea afecta stabilitatea și costul finanțării prin atragerea de depozite de către instituțiile de credit, ceea ce ar putea reprezenta o provocare pentru capacitatea instituțiilor de credit de a-și îndeplini rolul de intermediere economică.

Având în vedere că sistemul financiar din zona euro se bazează în principal pe instituțiile de credit, schimbările bruște în ceea ce privește soliditatea bilanțului instituțiilor de credit pot afecta negativ stabilitatea instituțiilor de credit și capacitatea lor de creditare și, odată cu aceasta, transmisia politicii monetare, deși modificările sistemului financiar rezultate din inovare și concurență nu sunt, în sine, nedorite.

Într-un scenariu de substituire semnificativă a depozitelor cu criptoactive, instituțiile de credit ar putea fi nevoite să exploreze surse alternative de finanțare, cum ar fi finanțarea de pe piața monetară și de la banca centrală, cu efecte asupra costurilor de finanțare ale băncilor, asupra ratelor de referință ale pieței monetare și asupra dimensiunii bilanțului băncilor centrale.

BTC la NGN ᐈ Preț Bitcoin în Naira nigeriană

În cele din urmă, într-un scenariu care implică utilizarea pe scară largă a tokenurilor raportate la active și a tokenurilor asimilate monedelor electronice, ar putea exista o creștere a cererii de active sigure, cu un posibil impact asupra formării prețurilor activelor, a evaluării colateralului, a funcționării pieței monetare și a desfășurării politicii monetare. Acest lucru poate duce, în cele din urmă, la un futures btc de colateral pentru operațiunile de piață monetară.

În plus, utilizarea pe scară largă a tokenurilor raportate la active în scopul plăților poate pune sub semnul întrebării rolul plăților în euro și chiar submina furnizarea publică a funcției de unitate de cont a banilor. Pe lângă considerentele de politică monetară menționate mai sus, în temeiul regulamentului propus, tokenurile raportate la active și tokenurile asimilate monedelor electronice ar avea caracteristici diferite, inclusiv, în ceea ce privește funcția lor principală, compunerea activelor de rezervă și a drepturilor deținătorilor.

În acest sens, există riscul ca, din cauza utilizării lor concrete, combinată cu importanța sistemică pe care o pot dobândi, tokenurile raportate la active și cele asimilate monedelor electronice să fie echivalente de facto cu instrumentele de plată, indiferent de presupusa lor funcție sau utilizare principală în temeiul regulamentului propus.

Într-un asemenea caz, tokenurile raportate la active și tokenurile asimilate monedelor electronice ar trebui să facă obiectul unor cerințe similare pentru a preveni riscul arbitrajului de reglementare între regimurile respective. În special, deoarece caracteristicile structurale și utilizarea tokenurilor raportate la active le fac adecvate pentru utilizare ca mijloc de plată, ar fi oportun, cel puțin, să se solicite emitenților să acorde drepturi de răscumpărare deținătorilor de tokenuri raportate la active fie față de emitent, fie față de activele de rezervă.

Totodată, ar fi oportun ca, în cazul tokenurilor semnificative raportate la active care devin utilizate pe scară largă pentru plăți în Uniune, emitenții de tokenuri semnificative raportate la active să facă obiectul acelorași cerințe de autorizare care sunt aplicabile emitenților de tokenuri asimilate monedelor electronice, în cazul în care Autoritatea Bancară Europeană ABE consideră că este adecvat, în conformitate cu criteriile de clasificare care urmează să fie stabilite în continuare în standardele tehnice de reglementare.

În plus, regulamentul propus prevede că o autoritate pirate bay bitcoin poate refuza autorizarea unui emitent de tokenuri raportate la active, printre altele, în cazul în care modelul de afaceri al emitentului poate reprezenta o amenințare gravă la adresa stabilității financiare, a transmisiei politicii monetare sau a suveranității monetare În acest sens, în cazul în care un aranjament privind activele de referință echivalează cu un sistem sau o schemă de cryptocurrency schimb de thailanda, evaluarea amenințării potențiale la adresa desfășurării politicii monetare și a bunei funcționări a sistemelor de plăți ar trebui să fie de competența exclusivă a BCE sau a băncii centrale naționale emitente a monedei relevante din Uniune.

În cazul monedei euro, acest lucru se datorează faptului că o potențială amenințare poate afecta negativ îndeplinirea misiunilor fundamentale atribuite Eurosistemului în temeiul tratatului, în special desfășurarea politicii monetare a Uniunii și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți. Aceste riscuri ar putea avea în final un impact asupra atingerii obiectivului principal al Eurosistemului de menținere a stabilității prețurilor în conformitate cu tratatul.

Având în vedere aspectele critice cu privire la care se solicită evaluarea BCE în cursul procesului de autorizare a emitenților de tokenuri raportate la active, intervenția BCE nu ar trebui să fie limitată la emiterea unui aviz fără caracter obligatoriu în bitcoin acum domenii de competență exclusivă a BCE.

În baza aceluiași raționament, în cazul în care tokenurile raportate la active pot avea un impact asupra desfășurării politicii monetare sau asupra cryptocurrency schimb de thailanda funcționări cryptocurrency schimb de thailanda sistemelor de plăți în statele membre a căror monedă nu este euro, băncile centrale ale acestor state membre, care, în temeiul tratatului, își păstrează competențele în domeniul politicii monetare în conformitate cu legislația națională, ar trebui, cryptocurrency schimb de thailanda asemenea, să poată emite un aviz cu efecte obligatorii.

Având în vedere cele de mai sus, BCE sugerează ca regulamentul propus să fie modificat în consecință. În special, apariția unor tokenuri semnificative asimilate monedelor electronice justifică o implicare a BCE sau a băncii centrale relevante a unui stat membru a cărui monedă nu este euro într-un mod similar cu cel susținut în ceea ce privește autorizarea emitenților de tokenuri raportate la active. Emiterea de tokenuri asimilate monedelor electronice, în special atunci când sunt clasificate ca fiind semnificative, necesită o evaluare atentă în ceea ce privește implicațiile politicii monetare și buna funcționare a sistemelor de plăți.

În plus, competența autorității competente de a refuza autorizarea în cazul în care modelul de afaceri al unui emitent de tokenuri raportate bitcoin ach active reprezintă o amenințare gravă la adresa stabilității financiare, a transmisiei politicii monetare sau a suveranității monetare presupune că autoritatea competentă este în măsură să prevadă cu acuratețe astfel de riscuri în etapa autorizării, ceea ce s-ar putea să nu fie posibil, deoarece amploarea riscurilor depinde de amploarea utilizării tokenului.

În acest sens, regulamentul propus nu pare să ofere un instrument echivalent care să permită autorității competente să reacționeze în cazul în care un token raportat la active devine o amenințare la adresa stabilității financiare, a transmisiei politicii monetare sau a suveranității monetare pe durata existenței sale. Prin urmare, BCE sugerează că autoritățile competente ar trebui, de asemenea, să fie împuternicite să ia toate măsurile adecvate pentru a asigura buna desfășurare a politicii monetare și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți și ar trebui să aibă obligația de a acționa în conformitate cu avizele BCE și ale băncilor centrale relevante cu privire la aceste aspecte specifice.

În regulamentul propus ar trebui incluse mecanisme suplimentare pentru a stimula emitenții să limiteze amploarea emisiunii, inclusiv cerințe privind testarea la stres cu posibile majorări de capital a se vedea punctul 3.

0.0031 BTC la NGN

În conformitate cu tratatele și cu dreptul monetar al Uniunii, euro este moneda unică a zonei euro, adică a acelor state membre care au cryptocurrency schimb de thailanda euro ca monedă cryptocurrency schimb de thailanda. În ceea ce privește statele membre care nu au adoptat euro ca monedă națională, tratatele fac trimitere în mod constant la monedele statelor membre respective.

Aceste bancnote și monede sunt exprimate în euro și, ca atare, sunt valorile nominale ale monedei unice. În plus, regulamentul propus conține dispoziții cu privire la aranjamentele de păstrare în siguranță care urmează să fie puse în aplicare de furnizorii de servicii de criptoactive În special, se prevede ca fondurile clienților să fie plasate imediat la o bancă centrală sau la o instituție de credit.

Deși dispozițiile privind păstrarea în siguranță sunt binevenite, accesul instituțiilor de credit la conturi deschise cryptocurrency schimb de thailanda băncile centrale în contextul operațiunilor de cryptocurrency schimb de thailanda monetară ale Eurosistemului sau pentru decontarea tranzacțiilor de către sistemele auxiliare în contextul operațiunilor TARGET2 se bazează pe criteriile și condițiile de eligibilitate prevăzute în orientările BCE aplicabile Prin urmare, luno btc trader de servicii de criptoactive trebuie ori să fie contrapărți eligibile pentru Eurosistem, ori să opereze prin intermediul unei bănci de corespondent cu un cont deschis la banca centrală din Eurosistem relevantă.

Aranjamente similare se pot aplica și în cazul altor bănci centrale din cadrul SEBC. Având în vedere cele de mai sus, regulamentul propus ar trebui să se refere la aranjamentele de păstrare în siguranță stabilite cu o bancă centrală, precizând că aceste aranjamente ar fi instituite numai în cazul în care sunt îndeplinite criteriile și condițiile de eligibilitate relevante pentru deschiderea unui cont. Aspecte legate de sistemul de plăți 2. Strâns legat de misiunile sale de bază privind politica monetară, Tratatul și Statutul SEBC prevăd ca Eurosistemul cryptocurrency schimb de thailanda monitorizeze sistemele de compensare și de plăți în cadrul mandatului său.

crypto trade bot github

Cadrul de monitorizare pentru instrumentele de plată este în prezent în curs de revizuire Până în prezent, rolul de principal agent de monitorizare pentru Eurosistem este atribuit prin trimitere la ancora națională a schemei de plată și la constituirea legală a autorității de guvernanță corespunzătoare acestei ancore.

În ceea ce privește schemele de bitcoin trading dieter bohlen credit și de debitare directă paneuropene din cadrul zonei unice de plăți în euro, precum și unele dintre schemele internaționale de plată cu cardul, BCE are rolul principal de monitorizare. Prestatorii de servicii de plată, inclusiv instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, fac, de asemenea, obiectul DSP2.

Cadrele de monitorizare ale Eurosistemului completează supravegherea microprudențială a prestatorilor de servicii de plată, inclusiv a instituțiilor de credit, a instituțiilor de plată și a instituțiilor emitente de monedă electronică, cu aspecte relevante din perspectiva unui sistem de plăți, a unei scheme de plată sau a unui aranjament de plată. Din punctul de vedere al monitorizării, în cazul în care tokenurile raportate la active și tokenurile asimilate monedelor electronice includ euro în activele lor de rezervă sau sunt exprimate în euro, furnizorul de servicii de criptoactive care este responsabil de funcționarea generală a schemei de plată ar putea face obiectul cadrului de monitorizare revizuit și consolidat al Eurosistemului pentru instrumentele și schemele de plată.

Acest cadru ar fi aplicabil oricărui instrument de plată electronică care permite utilizatorilor finali să trimită și să primească valoare și, prin cumpărați bitcoină fără verificare, s-ar aplica indiferent de calificarea activului drept fonduri în temeiul DSP2 Rolul de monitorizare al SEBC ar fi, de asemenea, esențial în ceea ce privește aranjamentele privind tokenuri semnificative raportate la active și asimilate monedelor electronice, având în vedere potențialele efecte limitative ale acestora asupra capacității băncii centrale de emisiune de a-și pune în aplicare obiectivele de politică monetară, astfel cum s-a menționat anterior.

Din motivele menționate mai sus, competențele SEBC în temeiul tratatului și competențele Eurosistemului în temeiul Regulamentului SIPS ar trebui să fie clar precizate în considerentele și în partea dispozitivă ale regulamentului propus. În plus, BCE și, după caz, BCN relevante a căror monedă nu este euro ar trebui să participe la procesul de clasificare a tokenurilor semnificative raportate la active și asimilate graficul valutar bitcoin electronice, iar BCE ar trebui să fie consultată cu privire la actul delegat care ar detalia criteriile care urmează să fie utilizate în scopul clasificării.

De asemenea, regulamentul propus ar trebui să se refere mai mult la interacțiunea potențială cu DSP2, care, conform textului actual, pare a fi destul de limitată Un exemplu de interacțiune potențială între regulamentul propus și DSP2 ar fi cazul în care un furnizor de servicii încheie un contract cu un beneficiar al plății pentru a accepta criptoactive, altele decât tokenurile asimilate monedelor electronice.

Într-un astfel de caz, ar trebui să se clarifice dacă astfel de prestatori ar trebui să îndeplinească aceleași cerințe privind protecția consumatorilor, securitatea și reziliența operațională ca și furnizorii de servicii de plată reglementați. Observații specifice privind stabilitatea financiară și aspectele legate de supravegherea prudențială 3. Aspecte legate de stabilitatea financiară 3.

Mecanisme de supraveghere pentru emitenții de tokenuri semnificative asimilate monedelor electronice 3. Regulamentul propus instituie un mecanism de supraveghere dual pentru emitenții de tokenuri semnificative asimilate monedelor electronice, supravegheat în comun de autoritatea națională competentă ANC responsabilă și de ABE. În cadrul acestui mecanism, ABE ar fi singura responsabilă de asigurarea respectării cerințelor specifice 32 de către emitenții de tokenuri semnificative asimilate monedelor electronice, în timp ce ANC relevantă ar supraveghea respectarea tuturor celorlalte cerințe prevăzute în regulamentul propus.

Supravegherea duală are deficiențe semnificative, și atât tokenurile semnificative asimilate monedelor electronice, cât și cele raportate la active ar fi mai bine supravegheate la nivel european. Nu pare să existe niciun motiv economic care să justifice mecanisme de supraveghere diferite între tokenurile semnificative raportate la active care fac obiectul unei supravegheri armonizate de către ABE și tokenurile semnificative asimilate monedelor electronice care cryptocurrency schimb de thailanda obiectul unei supravegheri duale de către ABE împreună cu ANC.

Supravegherea duală poate estompa responsabilitățile și poate spori complexitatea aranjamentelor. De asemenea, aceasta poate duce la sarcini de supraveghere redundante sau chiar contradictorii, de exemplu atunci când ANC supraveghează emitenții de tokenuri semnificative raportate la active sau asimilate monedelor electronice care furnizează alte cryptocurrency schimb de thailanda de criptoactive.

BCE consideră că tokenurile semnificative raportate la active și cele asimilate monedelor electronice ar fi mai bine supravegheate la nivel european, deoarece acest lucru ar asigura o imagine de ansamblu cuprinzătoare a riscurilor și coordonarea acțiunilor de supraveghere și, în același timp, ar evita arbitrajul de reglementare.

Mecanismul dual de supraveghere propus ar urma să fie pus în aplicare în plus față de cadrele de supraveghere existente.

Mai precis, atunci când emitentul tokenurilor semnificative asimilate monedelor electronice este o instituție de credit, supravegherea duală ar genera complicații suplimentare, având în vedere că emitentul poate fi o instituție de credit semnificativă supravegheată de BCE în temeiul Regulamentului UE nr. În acest sens, experiența și expertiza ANC în ceea ce privește supravegherea emitenților de tokenuri asimilate monedelor electronice și a furnizorilor de servicii ar putea fi valorificate în mod util în calitatea lor de membri ai organismului decizional al ABE și prin intermediul echipelor comune de supraveghere în cazul instituțiilor de credit semnificative, precum și în cadrul colegiului de supraveghere care urmează să fie înființat pentru fiecare token semnificativ asimilat monedelor electronice În fine, în cazul în care emitentul de criptomonede stabile semnificative este o instituție de credit semnificativă, responsabilitățile și sarcinile de supraveghere ale ABE și BCE ar trebui, de asemenea, să fie clarificate pentru a se evita eventualele duplicări și conflicte.

Mai precis, obligația ABE de a impune cryptocurrency schimb de thailanda de către emitent a cerințelor prevăzute în regulamentul propus nu ar trebui să aducă atingere supravegherii îndeplinirii cerințelor prudențiale efectuate de BCE în rolul său de supraveghere bancară. Cerințe privind fondurile proprii și investirea activelor de rezervă 3. Stabilirea unor cerințe prudențiale pentru emitenții de tokenuri raportate la active și de tokenuri asimilate monedelor electronice este binevenită, având în vedere că, din motivele abordate mai sus în prezentul aviz, aceste tokenuri ar putea prezenta riscuri pentru desfășurarea politicii monetare și pentru buna funcționare a sistemelor de plăți.

Garanțiile propuse pentru a proteja siguranța activelor de rezervă ale tokenurilor, în cazul în care emitentul decide să investească o parte din rezervă, sunt, de asemenea, binevenite. Cerințele prudențiale și de lichiditate impuse emitenților de criptomonede stabile ar trebui să fie proporționale cu riscurile pe care aceste tokenuri le-ar putea prezenta pentru stabilitatea financiară.

Prin urmare, cerințele suplimentare prevăzute în regulamentul propus pentru emitenții semnificativi de criptomonede stabile sunt binevenite. Acestea fiind spuse, este posibil ca aceste cerințe suplimentare cryptocurrency schimb de thailanda nu fie suficiente pentru a aborda riscurile tot mai mari în cazul în care cryptocurrency schimb de thailanda stabile sunt utilizate pe scară largă ca mijloc de plată sau ca mijloc de stocare a valorii în mai multe jurisdicții din întreaga Uniune.

În plus, emitenții de criptomonede stabile care nu sunt instituții de credit nu ar avea acces la funcția de împrumutător de ultimă instanță a băncilor centrale. Având în vedere cele de mai sus, BCE are următoarele observații. Autorității de supraveghere ar trebui să i se acorde competențe suplimentare de tipul pilonului 2, în special în cazul emitenților semnificativi, având în vedere riscurile mai mari pe care aceștia le prezintă la adresa stabilității financiare.

Mai exact, emitenților semnificativi de criptomonede stabile ar trebui să li cryptocurrency schimb de thailanda solicite să efectueze, în mod regulat, testări la stres care să ia în considerare scenarii grave, dar plauzibile, de natură financiară de exemplu, șocuri ale ratei dobânzii și nefinanciară de exemplu, riscul operațional.

Cerințele de lichiditate riguroase pentru emitenții de criptomonede stabile, în special emitenții semnificativi, sunt, de asemenea, esențiale pentru a le permite să reziste la tensiunile de lichiditate și să reducă la minimum riscurile la adresa stabilității financiare.

bitcoin bani digitale profitabile

Mai precis, aranjamentele privind criptomonedele stabile și activele de rezervă ale acestora au asemănări cu fondurile de piață monetară. Emitenții de criptomonede stabile ar trebui să respecte cerințe de lichiditate care sunt cel puțin la fel de prudente ca cele impuse fondurilor de piață monetară cu valoarea netă a activelor constantă, care să fie dezvoltate în standarde tehnice de reglementare.

Astfel de cerințe prudente în materie de investiții, care urmează să fie dezvoltate în standarde tehnice de reglementare, ar putea spori capacitatea activelor de rezervă ale criptomonedelor stabile de a face față unor scenarii de ieșiri severe.

În plus, emitenților semnificativi de criptomonede stabile ar trebui să li se solicite să efectueze în mod regulat testări la stres în materie de lichiditate și, în funcție de rezultatul acestor teste, autoritatea de supraveghere ar trebui să aibă competența de a consolida cerințele privind riscul de lichiditate.

bitcoin pentru droguri

În cele din urmă, regulamentul propus nu impune nicio restricție pentru a împiedica o posibilă concentrare a custozilor sau o investire a activelor de rezervă. Lipsa limitelor împotriva unei posibile concentrări ar putea submina siguranța activelor de rezervă și le-ar putea supune riscurilor idiosincratice ale anumitor custozi și emitenți de datorie. Regulamentul propus ar trebui să prevadă introducerea unor garanții pentru prevenirea unei astfel de concentrări, care să fie dezvoltate în standarde tehnice de reglementare.

Aspecte legate de supravegherea prudențială 3. În plus, Regulamentul privind MUS conferă BCE atribuții specifice în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit din zona euro și conferă BCE responsabilitatea pentru funcționarea eficace și consecventă a mecanismului unic de supraveghere MUSîn cadrul cryptocurrency schimb de thailanda responsabilitățile specifice în materie de supraveghere prudențială sunt repartizate între BCE și ANC participante.

În special, BCE îndeplinește atribuția de a autoriza și de a retrage autorizațiile tuturor instituțiilor de credit Pentru instituțiile de credit semnificative, BCE are, de asemenea, sarcina, printre altele, de a asigura conformitatea cu legislația relevantă a Uniunii care impune instituțiilor de credit cerințe prudențiale, inclusiv cerința de a dispune de mecanisme de guvernanță solide, cum ar fi procese solide de gestionare a riscurilor și mecanisme de control intern În acest scop, BCE dispune de cryptocurrency schimb de thailanda competențele de supraveghere necesare pentru a interveni în activitatea instituțiilor de credit pentru exercitarea funcțiilor sale.

În temeiul regulamentului propus, statele membre au obligația de cumpărați bitcoin australia depozit în numerar desemna ANC responsabile cu îndeplinirea funcțiilor și a sarcinilor prevăzute în regulamentul propus În plus, regulamentul propus conține o trimitere generică la necesitatea ca ANC să se coordoneze cu autoritățile responsabile cu supravegherea sau monitorizarea altor activități decât cele desfășurate de emitenții și furnizorii de criptoactive în temeiul regulamentului propus De fapt, competențele de supraveghere atribuite ANC în temeiul regulamentului propus 42 pot avea, de asemenea, implicații prudențiale pentru instituțiile de credit, cum ar fi în cazul în care se solicită publicarea unor informații suplimentare sau se solicită înghețarea sau punerea sub sechestru a activelor.

În astfel de cazuri, s-ar putea ca apelul la colaborare cu alte autorități să nu fie de ajuns Un mecanism de coordonare clară ar asigura faptul că respectivele competențe ale ANC și, respectiv, ale BCE pot fi exercitate în timp util, în mod eficace și consecvent.

Acesta cryptocurrency schimb de thailanda asigura, de asemenea, respectarea regulamentului propus de către emitenții și furnizorii de criptoactive. Regulamentul propus ar trebui să facă referire la obligația ANC de a notifica BCE în cazurile în care o instituție de credit semnificativă emite o carte albă, intenționează să furnizeze unul dintre serviciile de criptoactive sau încalcă regulamentul propus.

În plus, în cazul în care instituțiile de credit semnificative emit tokenuri semnificative raportate la active și asimilate monedelor electronice, s-ar aplica mecanismul dual de supraveghere dintre ANC relevantă și ABE. În acest context, este necesar să se explice mai în detaliu ce ar implica în practică supravegherea de către ABE. În plus, acest mecanism dual de supraveghere ar trebui să țină seama și de rolul de supraveghere al BCE în ceea ce privește instituțiile de credit semnificative, cu mecanisme de coordonare mai clare, inclusiv un cadru clar de notificare, și cu includerea BCE în rolul său de autoritate de supraveghere prudențială în colegiu.

În final, regulamentul propus ar trebui să se refere în mod explicit și consecvent la autoritățile de supraveghere prudențială pentru tokenurile semnificative raportate la active și cele asimilate monedelor electronice În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc într-un document tehnic de lucru separat.

Documentul tehnic de lucru este disponibil în limba engleză pe EUR-Lex. Adoptat la Frankfurt am Main, 19 februarie A se vedea considerentele cryptocurrency schimb de thailanda și 24, împreună cu articolul 4 alineatul 3 și articolul 5 alineatul 5.

THB este prescurtarea valutară pentru bahtul thailandez, moneda pentru Regatul Thailandei. Bahtul thailandez este format din de satanguri și este notat cu simbolul ฿.

Această abordare diferă de o caracterizare a criptoactivelor care este neutră din punct de vedere tehnologic și precisă. Transferul poate implica unul sau mai mulți prestatori de servicii de plată.